Så här genomförs ett balkongprojekt

  • Bilda en balkonggrupp som undersöker om det finns ett intresse för balkonger hos de boende i er fastighet.

  • Genomför en omröstning på en stämma om att den som vill får montera en balkong enligt vad Stadsbyggnadskontoret kan bevilja. En kvalificerad majoritet, dvs minst två tredjedelar av de berörda medlemmarna bör vara positiva till projektet.

  • Röstar någon som anses berörd av balkongbyggnation nej, ska ärendet anmälas till Hyresnämnden. Hyresnämnden kontrollerar att bostadsrättsföreningen följt sina stadgar när stämman fattat sitt beslut om nya balkonger.

  • Stämman ger styrelsen/balkonggruppen mandat att påbörja projektering. Vissa fastighetsägare väljer att påbörja bygglovsprocessen innan stämman tar beslut om byggnation.

  • En kontrollansvarig utses och bygglovshandlingar upprättas samt en ansökan skickas in till Stadsbyggnadskontoret, när balkonggruppen i samråd med de övriga boende godkänt ritningsförslaget.

  • Anser Stadsbyggnadskontorets handläggare att bygglov kan beviljas fattas ett beslut och planeringen av byggnationen kan påbörjas tillsammans med en balkongentreprenör.

  • När samtliga bygghandlingar upprättats (som t ex konstruktionshandlingar, egenkontroller och kontrollplan) genomför den kontrollansvarige ett tekniskt samråd tillsammans med Stadsbyggnadskontorets bygginspektör. Anser bygginspektören att alla handlingar stämmer överens med beviljat bygglov och uppfyller gällande regelverk så utfärdas ett startbesked och byggnationen kan därmed påbörjas.

  • Entreprenören monterar de balkonger som fastighetsägaren önskar utföra.

  • När entreprenaden är avslutad bokas en tid för en slutbesiktning som utförs av en oberoende besiktningsman. För att balkongerna ska kunna tas i bruk krävs även att ett slutbesked utfärdas. Detta utfärdas efter att samtliga handlingar som upprättats under produktionen (t ex relationsritningar, egenkontroller, verifierad kontrollplan, intyg mm) som bygginspektören krävt i startbeskedet skickats till bygginspektören för granskning och godkännande.

  • Anser bygginspektören att utförda arbeten stämmer överens med det beviljade bygglovet samt gällande regelverk så utfärdas ett slutbesked och balkongerna får därmed tas i bruk.

Skicka mail till Bergstrands Arkitektkontor AB: