Bygglov för balkonger

Sedan maj 2011 gäller PBL 2010:900. Det som är nytt i bygglovsprocessen är i korthet:

  • En kontrollansvarig ska utses innan bygglov kan beviljas.

  • Ett startbesked krävs innan byggnationen får påbörjas.

  • Ett slutbesked krävs innan bygnationen får tas i bruk.Ett ritningsförslag upprättas med förslag på balkongtyp, infästning, placeringar mm. Stadsbyggnadskontorets handläggare gör en bedömning av bland annat fastighetens nya utseende, insyn, ändrade ljusförhållanden och avstånd till mark mm. Hänsyn tas även till fastighetens kulturminnesklassning och områdets karaktär.

När det gäller balkonger mot gård brukar det vara möjligt att montera enstaka balkonger (dvs det finns normalt inga krav att samtliga balkonger måste uppföras). När det gäller balkonger mot gata så brukar kommunernas handläggare skriva in vilkor om att samtliga eller ett visst antal måste uppföras vid samma tillfälle av estetiska skäl med tanke på varsamhetskraven i PBL (Plan- och bygglagen). Om bygglov beviljas ska byggnation påbörjas inom två år och avslutas inom fem år.

Skicka mail till Bergstrands Arkitektkontor AB