Kontrollansvarig

För att ett bygglov ska kunna beviljas så kräver kommunernas byggnadsnämnder att en kontrollansvarig utses för byggprojektet.

Den kontrollansvarige är byggherrens (normalt fastighetsägaren) representant under projektet och ska säkerställa att lagar och regelverk följs genom att:

  • Upprätta en kontrollplan som ska säkerställa att regelverk, bygglov följs. Kontrollplanen fylls i och verifieras under byggnation

  • Genomföra tekniskt samråd med kommunens bygginspektör. Vid det tekniska samrådet granskar bygginspektören samtliga inskickade handlingar och konstaterar om projektet stämmer med beviljat bygglov och gällande regelverk. Ett startbesked utfärdas (förutsatt att inga avvikelser iakttagits). Ett startbesked krävs för att entreprenaden ska kunna påbörjas

  • Utföra platsbesök och rapportera om eventuella avvikelser från gällande regelverk, bygglov mm identifieras under byggnation till byggherre och kommunens Stadsbyggnadsnämnd

  • Kontrollera att samtliga kontrollpunkter genomförs enligt den upprättad kontrollplanen, kontrollera att samtliga övriga handlingar som bygginspektören krävt i startbeskedet är upprättade samt skriva ett utlåtande. Har inga avvikelser noterats och byggnationen stämmer med det beviljade bygglovet kan den kontrollansvarige anhålla om ett slutbesked

När byggherren fått slutbeskedet tillhanda kan balkongerna tas i bruk.

Skicka mail till: Bergstrands Arkitektkontor AB